LOLIN32 V1.0.0 WiFi + Bluetooth

Giá: 165.000₫ Còn hàng

LOLIN32 V1.0.0 WiFi + Bluetooth Board Based ESP-32 4MB FLASH

LOLIN32 V1.0.0 WiFi + Bluetooth Board Based ESP-32 4MB FLASH
4MB FLASH
 Lastest ESP32 Version: REV1
- Wi-Fi
- bluetooth
- 4 MB flash

Ứng dụng sản phẩm