ESP32 Lite V1.0.0 - wifi Module + bluetooth

Giá: 160.000₫ Còn hàng

ESP 32 Lite V1.0.0 - wifi Module + bluetooth board based ESP-32 esp32 Rev1

  • ESP 32 Lite V1.0.0 - wifi Module + bluetooth board based ESP-32 esp32 Rev1 4MB FLASH
     Lastest ESP32 Version: REV1
    - Wi-Fi
    - bluetooth
    - 4 MB flash
Ứng dụng sản phẩm